num- Afzender of voorsteller i n n mer 282 2S3 2S4 285 2d6 u.V.Lidaenstands- bank Jij kantoor Soest. ie chn.Ambtenaar openbare verKen. mestuur der Veree- niging "Zomers Buiten" ce Amster*- Comité Goede Vrij dag Herdenkings dag Amsterdam. Je Voorzitter je Voorzitter verzoekt mede beiast te worden met ef fecten-orders of herealiseeren van coupons. zendt nieuwe teekeningen ten behoeve van een ruiling van grond nabij de R.K.Be graafplaats aan uen -ostveriorenv.eg met G.H.van den Broek. je Commissie urondbedrijf is van oordeel dat de kosten op de ruiling vallende voor rekening van v.d.Broek zullen moe ten zijn. betreurt het dat B. en er niet toe hebben kunnen besluiten het kampeerter rein op een ander terrein te vestigen, daar de Vereeniging "Zomers Buiten" er belangrijke schade van ondervindt. verzoekt te willen bevorderen dat de rust op goeden Vrijdag zooveel mogelijk gelijk zal worden aan de zondagsrust in deze gemeente en de goedheid te willen hebben het Comité met eenig antwoord te vereeren. deelt mede, dat met IA .-iss overeenstem ming is bereikt over den afstand van het erfpachtsrechtrustende op de aan de Laanstraat gelegen perceelen H.no.974 en 979. adviseert den raad voor te stellen voor! kennisgeving aan te nemen de adressen van de afdeeling Baarn en omstreken van den Lederlandschen bond van koffiehuis-, restauranthouders en slijters, gevestigd te Amsterdam en van Lej.J.H.J.Lscabache te s-Gravenhageinzake subsidieering van de plaatselijke jeugdherberg "de Heidebloem" ,e SiC tw e c colie ->eslo gaan 6rona komen Voort den H everr 287 j u-.v.a.Berg, Spoor straat 8 Soest. I verzoekt vrijgesteld te worden van dé verplichting tot indiening van een voor- gevelteekeningop scnaal 1 a 20 ten be hoeve aer te bouwen bergschuur met boveiï woning aan den Ossendamwegsectie J. 1916. Omtrent de^e zaak wordt rapport uitgebracht door don technisch ambte naar belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht, dd. 11 ,.aart 1935» -*-■0 1/645 CLctiLi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 151