yg. U*. /fU. V Jjs- V bvjj. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen met ef n van je sloten v?ordt te oencnten, dat de gemc ente reeus met twee plaatselijke kassiers in verbinding staat en het college daaraan voorloopig geen uitbreiding kan ^even. besloten wordt de grendruiling met van aen Broek aan gaan conform net voorstel van de Commissie voor net grondbedrijf, innoudende, dat de aasten van overdraent domen voor rekening van van aen Broek. 'i oordee'' 11 Voorts wordt besloten het voorstel dienaangaande aan len daad te doen. hoeve van 1 n 3 e nweg net c e lende Len mo: 31 toe peerter- stigen ten" er it xt de nog e li jk irust in willen oord te 1 .evenvermeld schrijven voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt adressant te berichten, dat zulks hier reeds geschiedt. P aJj tenstem- van het ,an de .0.974 Besloten wordt aen Kaad voor te stellen net erfpaents- recht over te nemen tegen een koopprijs van x'.óOO,--. Jen KOoperijs te bestrijden uit de buitengewone midde len van net grondbedrijf. <v y .en voor ■essen ken van iehuis- i> evestigd cabache eering "de an dé en voor ten bi et boveü ie j pport mbte- ouw- en 5, we. Ooruorm het voorstel van den voorzitter wordt besloten. -«sloten wordt afwijzend te beschikken op net verzoek van adressant, overeenkomstig net advies van den tech nisch Ambtenaar bij Jou;,- en boningtoezicht ~d. ik ...aart I939, no. 1/645 CU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 152