Afzender of voorsteller Datu m Korte i n n o u Xechn. Ambter .ar dou«- en onxng- toezicht --- r HIvi*XHo 1 c. i v. .eede v.JijKvela str.2 Jen ^•h. Aericbestuur de Harochie Garolus Borromeus te Soes torberg. u. assrann, ter pestraat 2b mm sterdam. J.JorresteijnMo lenstraat Z.42. h'eaerlandsche Si e# teeltcentrale verzoemt te mogen vernemen of de /ecn- zoom" moet worden geplaatst op den staat, langevende de onverharde wegen, waarvoor op 3^ -.aart 1931 reeds gelden in het Jegenfonds waren gestort, zulks in verband met den door i.de hoer, wo nende Tulpstraat 34-, te Huizen voorgeno- [men bouw van 3 blokken van 3 woningen aan de "Veenzoom". verzoekt ingelicht te worden omtrent de beoouwingseischen voor e~n terrein, ge legen aan de Aoesterbergschestraat 35 j waarvan eigenaar is ...evrJ.van soest- iPortui jn omtrent dit verzoeK wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaar, be last met de leiding van bouw- en woning- toezicht, ad. 11 krt. 1935 »ko .29/H* zendt rekening van ontvangsten en uitga ven over het tijdvak van 1 aart 1934 t/m 2b Hebruari 1935 betreffende de door hem in stand gehouden bewaarschool te Soesterberg verzoekt verplaatsing van een boom, staande voor den ingang van het aan hem toebehoorende perceel Hartmanlaan 68 in deze gemeente ue Technisch Ambtenaar belast .~et ue la ding van den jienst Openbare erken ad viseert verplaatsing van dezen boom, in- ■uen de daaraan verbonden Kosten ad f.2,5b ten Kantore van den gemeente-ont vanger worden gestort. verklaart den örond aan den Aolonieweg te willen huren voor den prijs van f25ü per jaar doch verzoekt bescnik- baarstelling van mest van gemeentewege. aeelt mede dat de levering van de benoo- digde partij plantgoed voor een gedeel te van het wandelbosch aan de Soester- bsrgschestraat thans niet meer mogelijk is en dat eventueele levering het a.s. najaar zal plaats hebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 153