35» ■lao.1 V JV yxa. Afdeel ing B E S.L I S S I N G Aanmerkingen en No '/een- en wegen, gelden ZUlkS r, vil o- oorgeno- ingen [gesloten wordt adressant te berichten, dat het College geen vrijheid Kan vinden hem voor het bouwen van wunin- jgen aan dezen weg ontheffing te verleenen van het be- Ipaalde in art.8 der bouwverordening, daar het zich niet ilaat aanzien, dat in de naaste toekomst aan dezen .en intensieve bebouwing zal plaats vinden en Idien geen aanbeveling verdient net bouwen aan jverharden weg voorloopig te bevorderen. eg ne o mi l» s dezen on- rent in, at oe st- ae ge- t uitga- aar, be- woning- 11. n uitga- 193A de door ol te aan iiern n 68 in t de 1 wa zen ad- oomin- &d ute-ont- nieweg an schik- tege e benoo- gedeel- .oester- iogelijk b a s esloten wordt conform het advies van den iecnnisch mbtenaar bij Bouw- en oningtoezicht du. ia mart 1935 an adressant mede te deelen, dat binnenkort het ontwerp-uitbreidingsplan ter visie wordt ge. V Lesloten wordt den haad mededeeling te doen van de ne- venveriiielde rekening van ontvangsten en uitgaven. J>/3 JL, |P bet verzoek van adressant wordt goedgunstig beschikt [g? onder voorwaarde, dat voor verplaatsing van den boom en de zosten hieraan verbonden een bedr gemeentekas wordt ^estort. ad ig po m de sloten wordt afwijzend te beschimpen op het verzoek van adressant, en hem mede te deelen, dat door het Gol- jlfee geen grond aan hem wordt verhuurd. I? V -,0°r net College wordt kennisgenomen van dit schrijven. y oorts wordt 1n j - - besloten den inhoud van dit scnrijven ter kennis te brengen van den de leiding van openbare iechnisch ambtenaar erken belast met wti. I O lil 9

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 154