Volg- i num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 296 C.van Westehenen, Bilthoven. 9-2-'25 no5905 297 Schatter van het 18-2-'25 vergunningsrecht vraagt vergunning voor het leggen van een dam met duiker voor toegang naar het terrein kad.bekend in Sectie A. no.1942 aan den Groote Helmweg. Be Technisch-ambtenaar belast met de leiding van den dienst Openbare Wer ken adviseert de gevraagde vergunning te verleenen onder voorwaarde dat de dam met duiker geheel ten genoege en onder goedkeuring van den Technisch Ambtenaar wordt aangebracht. zendt in het advies voor de vaststellin van het vergunningsrecht over het ver gunningsjaar 1925/1926. 298 G.J.Smit 299 25-2-25 no2886 Commandant Vrij- 19-2"*'25 willige Brandweer no.1214 Soest verzoekt aan den Baad uitbreiding der straatverlichting aan de Birkstraat. De technisch ambtenaar belast met de leiding Openbare Werken brengt rapport uit bij schrijven dd. 18 Maart 1925, no.970. zendt rapport omtrent gevoerde be spreking inzake-plaatsing brandkranen op uitbreidingen van het waterleiding net Beslc te ai nisc] Werk' verb Besl mand 1214 200 J.H.H.Lenssen 9-2~'25 v .Weedestraat no.2909 Soest. deelt mede, dat door G.de Haan,wonende* v.Weedestraat 40 achter zijn woning een schutting zoude hebben geplaatst over de rooilijn van de bestaande wink straat en verzoekt te willen bevorde ren, dat bedoelde schutting wordt ver wijderd. Omtrent deze zaak wordt rapport uit gebracht door den technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht, dd. 20 Maart 1925,no. 26/2. Bes mee rin den dd. 201. A.Brugman namens 15—2— 25 M.v.d.Ent Braat. no.20 v.Lenneplaan 65 Soest verroekt ontheffing van het bepaalde in art.14,sub c der bouwverordening, voor den bouw van een kippenhok,op een terrein, gelegen aan de van Lenneplaan sectie C.1866,zulks tot op_ de zijerf- afscheiding. Omtrent dit verzoek wordt advies uit gebracht door den technisch ambtenaar 1 belast met de leiding van bouw-en Bes ond var zie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 159