BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen en van naar e A. et de Wer- unning at de ge en .isch itst ellii iet ver- Besloten wordt de gevraagde vergunning te yerleenen, t* overeenkomstig het advies vaa den Technisch ambtenaar, belast met de leiding van Openbare Werken,neergelegd in diens rapport dd. 18 Maart 1955,no5905/2» 34 öi Lng der traat met de rapport 1955, be- dkranen leiding- i, wonendej /oning ilaatst inde wink Devorde- :>rdt ver- rt uit- mbtenaar n- en 1955,no. epaalde dening, ok,op een .enneplaan zijerf- ies uit- imbtenaaï >uw-en Besloten wordt overeenkomstig het advies van den schatter, dd. 18 Maart 1955,no159/25met uitzonde ring voor wat betreft J.M.van der Linden en P.E.Menneo- ken, waarvoor het vergunningsrecht respectievelijk is bepaald op 75,= en 87,50. Besloten wordt aan den Raad voor te stellen adressant aJs te antwoorden overeenkomstig het advies van den tech- L/ nisch ambtenaar belast met de leiding van Openbare Werken, dd. 19 Maart 1955,no5886/2zulks mede in verband met de finantieele toestand vsn de Gemeente. Besloten wordt overeenkomstig het advies van den c mandant van de vrijw.brnadweerdd. 19 Maart 1955, 1514/41. com- £h7g n0* i 3>\l H Besloten wordt adressant mede te deelen, dat van ge meentewege niet kan worden ingegrepen ter verwijde ring van de schutting, overeenkomstig het advies van den Technisch Ambtenaar bij bouw- en woningtoezicht dd. 20 Maart 1935, no.5909/2. V* esloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen .leLde+V0°rwaarde» zooals bedoeld in het rapport »inv,+ 11 ambtenaar bij bouw- en woningtoe- Xo zicht ad. 20 Maart 1955,no.20. f-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 160