r Volg num mer Afzender of voorsteller 502 505 504 505 Datum Korte inhoud N. V.Bataafsche Import Mij. s-Gravenhage Afd. Financiën. woningtoezicht dd20 Maart 1955,no. 5/5- 4-2-'55 verzoekt vergunning tot de oprichting no.7/141 eener benzinebewaarplaats met aftapin richting, in en op het perceel, sectie G.5582, gelegen aan de Beukenlaan. Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den commandant der Vrijwil lige Brandweer en den technisch ambte naar, belast met de leiding van bouw en woningtoezicht. 21-5-155 deelt mede dat de vergoeding der kos- no.2655 ten terzake van de uitvoering der cri- sis-varkenswet 1952 over 1954 van de Kederlandsche Veehouderij centrale ont vangen bedraagt 270,50. De uitgaven wegens administratiekosten over 1954 bedragen 16, Beslo" Technisch Ambte naar Openbare Werken. 20-5-55 no.5805 Technisch Ambte naar Openbare Werken vraagt machtiging om te doen aanbrengen een geheele of gedeeltelijke afscheiding tusschen het terrein, door den heer Visch van de gemeente gehuurd en de stortplaats van asch en vuilnis. Beslo geüan keuri 1 2 P.J.I Den 1 doen 20-5-55 vraagt machtiging tot het uitvoeren van no.5150 de werkzaamheden met betrekking tot het jvellen en inplanten van boomen, waar voor een crediet van 140,= is toege staan in de raadsvergadering van 15 Maart j.1. De g

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 161