Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 314 315 /er. ijkverplegin, "Huis ter Heide e 1)1 .instreken" te Huis ter Heide. 4e afd. tarie ter secre- 317 oni ng s ei cht ing "Ons Belang" te Uaersf oort. J. Vahstal..lde ondes tr.78 mersf 0 jrt 3 lo e c nuAmb e naar Openbare Jemen Soest. Korte inhoud zendt le. rekening van ontv .ngsten en uitgaverj over net jaar 1934; 2e. jaarverslag harer vereeniging over 1934 en 3e. de begrooting voor het jaar 1938. deelt mede: nat de schoolschoonmaakster van de I school neetzlaan over het tijdvak van I I2 i'ebr. t/m 2 art. Ip35 negens ziekte haar w er kz-omdeden niet heeft kunnen j verrichten; dat over het tijdvak 12 - ebr. t/m e ^rt. 1933 mez schoolschoonmaak is belast geweest - ej.J.v.d.Steeg-seetzlaan 4ga te Soest en adviseert aan laatstgenoem de persoon een vergoeding wegens ver richte werkzaamheden uit te xceeren over Hebruari 193> - van I7/2I8 x f.45»-- is f *27,3k en over .nart 193p van 2/31 4/is x29o verantwoordt zich naar aanleiding van het schrijven van burgemeester en wet houders ad. 14 --aart 193 5 4e afd. no 246 inzake huurachterstand. deelt mede, dat hij eerst op 1 hei 1936 de beschikking kan krijgen over de noo- dige terreinbreedte, waardoor de woning, waarvoor bouwvergunning is verleend op 21 hecember 1934, kan worden ^ebouwd, met inachtneming van de voorgeschreven open ruimte van 4 en verzoekt in ver band hiermede emie ontheffing te willen verleenen van dit voorschrift. Omtrent deze zaal wordt rapport uitge bracht door den technisch ambten.arbe last met de leiding van bouw- en woning toezicht, da. 22 aart 1935» --0 *1/997* zendt advies tot betaling van hen len termijn der aaimemingssom betreffende het verrichten van buitenschilderwerk aan de o.l. school a.o..Beetzla^ngroot f.153,-- (05 van f.l3c,aan B.J. Sukkel te Soest. ^our Voort den si V oor He sic nisct 1935» 0 om lijk verba te ve Be sic nemir 1 lo j an d slote tijde ren c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 167