/ÏUM 'hi S (SS- Mf. ysjl - uitgaveri g over 1936. ae ,1c van ziekte innen "b e la s t Laan 42a sgenoem- 3 ver een over 4*3 - i 2/31 x van en 11 et- i. no. ,.ei 1931 de noo- e woning. ,eend op DOUWd ichreven t in VcX e illen i Uitge- maar, bt m woning 1/997- sn len Cfende erv; erü groot n B <J Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen en No 0one 0 e0 x 1 e g e 01 ciu v^n deze standen ne nu i s^ eno.iie Voorts 73ordt besloten de stukken ter kennisneming aan den Baad te brengen. vu SL //l<o. S~Sj~ an de mededeeling wordt kennisgenomen. Voorts wordt bef sloten aan iiejuffrouw v.d.Steeg de vergoeding wegens tijdelijke waarneming van de scnoolschoonmaak uit te ke$ ren overeenkomstig net bedx'ag niernevens vermeld. J O OX* n 0I*16ü _esloten wordt in afwijking van net advies van den ïecii-{ nisch Ambtenaar bij Bouw- en Woningtoezicht dd» 23 --nart 1935» no.I/997 adressant vergunning te verlcenen het v.oonbuis op h.et terrein te bouwen zoodra nij schrif te- lijk tegenover het College zal hebben verklaard zich te verbinden oniaiddelli j k na 1 „.ei 193^ 01 e erf af scheiding te verplaatsen tot op de juiste grens van zijn perceel. y aJi- Besloten wordt tot betaling van den len termijn der nemingssom ten bedrage van f.l53>~~* -U <Z J--Ï" t •t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 168