Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 28 29 30 31 33 H._.versen, Punten- "burgerlaan 64. Gemeen te-Ontvanger I Techn. Ambtenaar Openbare Werden. J3elt Go. nieuwe weg 49» Soest. I J.noggers Jr. ge machtigde en voor zitter van de ta feltennis ver. "Soesterberg" te Soesterberg. J.Taffijn Jr. e.aj J .N.bieuwenhuis v. eadestraat23 Soest doet afstand van zijn verlof a,geldende voor de voorlocaliteit van bet perceel molenstraat 0.4.95 en vraagt terugbeta ling van bet verlofsrecbt over bet nog niet verstreken Kwartaal (1 i'ebr.t/m 36 k April) stelt voor bet innen der ascb en vuil- nisKwitanties voor 1935 °P te dragen aan T.G.van den Ham tegen een vergoeding van 3 van bet ingevorderde bedrag. zendt in een beregening van de aosten van bet inrichten van een speelterrein op 1 t Hart. biedt zicb aan tot bet maicen van een parkeerterrein bij de balte Jieuweweg voor de som van f.3Q0>--. verzoemt van de gemeente te mogen buren voor de Zaterdagmiddag bet gymnastiek lokaal van de Openbare Lagere scbool te Soesterberg. verzoekt de vergoeding voor begeleiding van minderen naar de scbool voor buiten- igewoon lager onderwijs te Amersfoort te bandbaven vraagt om als leverancier der gemeente in aanmerming te mogen jiomen. Je Technisch Ambtenaar belast met de leiding Openbare ierken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven ad. 9 Januari 1935» no.5H.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 17