J<S£S\ van ae 3 gehou- op 10 op cle manningi ing aer net mo- :ement- van 3 3 tr aat verleend!- jrt uitge- snaar, der >n woningl- 'uii j n e«n win-} terrein,! lastraal I invang ver^otK den teen leiding d. zb door ae van de ap der ar 1934. verstrek- rzeiverae lie-off er- BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen jd ve r gaa er x ng kan zien «.et ae senrif oen j ke oevestigiug! ft» vereenigen, neze zont geneul overeen »$t net advies aer twee deskundigen vastgelegd in nun rapport cetreffende 1* y 1 liet onderzoek naar de oplevering enz. der Banning straat ïer verduidelid Mag van de redactie van punt o, zal aan de b.V. worden vourgesteld deze te doen luiaen ais vo1^,ü. i" /erder zal verrekening van meer cn minder werk plaats nedoen overeenkomstig, aen la, Z9 mart, 1933 waaruit blijkt dat ae dedragen van meerder en min der werk overeenstemmend zijn en zal er geen bijoetalingi noch. korting op dts aannemingssom plaats naboen." .ogmaals wordt besloten de ingesenreven som ad f.02.900,-- aan den aannemer uit te detalen, met aien verstande dat een voorscnot op den tweeden termijn ten dedrage van f32.OGO-- wordt voldaan op 1 ^pril a.s. echter niet later dan 3^ dagen na aen datum der overeen komst zijnde lo ...aart j.i. net ontwerp-schrijven aan ae d.V. idheden worat goedgekeurd. met gebruik van 40000 cementste. 01de alsnog toegestaan. n voor ae fundeering ue verlenging van aen termijn oirn.en welken met aen bouw! '--*2^/. van een winice 14m&gazijn en pakhuis moet zijn aangevangen! //r..G- kan niet worden toe&estaau, ..aigczicn ae bouwverordening* 3 73Ó zich er tetoen verzet, adressant zal opnieuw de bouwaan- vrage dienen in te zenden. /an net verslag wordt kennisgenomen, deelen. man aen raad mede J f <U*0-- je gesloten verzekeringen zijn thans niet opzegbaar ^eroand waarmede het verstrekken aen thans we-inig zin heeft. vraagde op gaai s/U). ;ekering der ge- S üc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 174