J Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte innou 32 7 3 2ö 329 >30 331 332 333 1'echn. Ambtenaar ooonbare erken. oöüeffer. -.uit. moppenlaan joes- terber^. stuur van de oticbming tot r3e lieer van het Soes- ter natuurbad te Stichting tot be neer van het Soes- ter natuurbad te o e s z Commissie bi tbr ei dingsplan ^eonn. ambtenaar Bouw- en oning- 1 .beekmanheuvel- w eg o o e s t jstelt voor 1.4,-- te verstrekken aan In.heiman voor het aanxioopen van een nieu we werkkiel, aangezien zijn jas ver brand is bij het verrienten van werk voor Maatschappelijk Hulpbetoon. verzoent verplaatsing van =en boom die voor de inrit van zijn perceel muit.ixop- !p en laan 11 geplant is aangezien de gara- jge onmogelijk te bereiden is. verzoekt machtiging om aan u.A.J.maris |drogist, ze Soest, voor het oadoeizoen jl93p te verpachten het lokaal voor verhu- 'ring enz. van badartikelen bij het hoes eer natuurbad voor de som van verzoekt te bevorderen dat de tarieven voor gebruikmaking van net doester na tuurbad door aen gemeenteraad vsoraen goedgekeurd adviseert naar aanleiding van het ver zoek van i e j .Li.C.hoeser om vergunning tot uitbreiding van een nuisje naar te berichten uat in verband met het ont werp -ui tbr e i d 1 ng sp lan momente el geen gunstige beslissing aan worden gegeven, jeze zal vermoedelijk* wel gegeven kunn worden 11a ue goedkeuring van een thans 'in voorbereiding zijnde verordening op ae z.g. zomerhuisjes, mits ae uitbrei ding van het nuisje niet in steen word opgetrokken. er. t bericht naar aanleiding van de auor o. van -.gdom en J.van naaij ingebrachte be zwaren betreffende ere bebouwingseischen j aan den fia 11 enkamppelsv.egje Gonmrissic Uitbreidingsplan adviseert de bebouwinga- voorschriften niet te wijzigen. verzoekt namens zijn principaal P.de Boer, wonende i'ulpstraat 34- Ue huizen het aan de Schoolstraat te bouwen hoek- perceel, voor welken bouw vergunning is aangevraagd, te mogen optrekken tot op een bouwhoogte van meer dan 7 m.(nokhoogte Omtrent dit verzoek wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaar, be last met de leiding van bouw- en woning toezicht, dd. 21 maart 1935, Ho.29/14. be Goiuiiiissie Uitbreidingsplan is van deel, dat het Verzoen van P.Beexuiiun nier ooi jOcSt. oOcZlChu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 175