Volg num mer Datum Korte inhoud 334 335 33ö 337 3 j9 Bestuur tafelten nis ver een iging SOt sterberg. ,ecünambtenaar b0uw- en woning- 0oezi cht ho of d in sp eet eur van de Volksge zondheid. (mfd Drankbestrijding) Je chnJiibtenaar Bouw- en woning toezicht Secretaris Utr. 3 0 schbrandweer üpenb&rc /erheen* vraagt beschikbaars-telling van het gym nastieklokaal te Soesterberg op Donder dagavonden en verzoekt in verband met het komende seizoen een reductie te wil len toestaan. rapporteert, dat J.V.de dijk, Laanstraat 33 ontheffing behoeft van net bepaalde in artikel der Bouwverordening, voor den bouw van een dubbel woonhuis, op een terrein, bclegen aan den Llaarwaterweg kadastraal benend gemeente Soest, in sectie £.3593 fcn adviseert de noodige ontheffing te verleenen, onder de door hem voorgestelde voorvaarden. b-.richouat in verband met de v^rdubbe- ling van net aantal inwoners sinas 1920 een voorstel van den Baad tot een gerin- ge verhooging van het thans geldende maximum naar het voorkomtwel kans van slagen zal hebben. berrent omtrent hec verzoek van '.van der Velaen voor net oprichten van een dubbel woonhuis aan den nieuweweg. vraagt toestemming boven enkele belang rijke toegangswegen naar boschrijke j streken spandoeken te mogen cianoren^en j met waarschuwend opsenrift tegen her gei vaar voor bosch- en heidebranden, u.a. wordt thans gevraagd een doek te mogen scannen boven de Socsterbergschestraat. zendt een afschrift van een schrijven van den xloutvester bij het Staatsbosch- behecr waarin voor zooveel nooaig ordt medegedeeld dat de minister van Sociale Zaken het basis-uurloon bij ae werkver schaffing heeft verlaagd van f.ü,30 op f.ü,29. J B'- _j_ tJOllii ri.1— 0 O C I lm- cL I*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 177