1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen het gym- iionder- nd me t e te wil- epo.alde g, voor s, op een at ervveg tin oodige de door verdubbe- nas 19<;o grin dende mans van .van an een eg oelan6 i jae brengen j n he i nO.a. e mogen .e straat .rijven i .tsbosch- I ig ordt Sociale vs erkver- u,30 op et lokaal wordt tot «veder opzeggens ...clijae vergoeding beschikbaar gest' avonden. ^.chter aan g en reductie toe tegen de gebrui-j .ld op de jonderdag- orden toe, ;e ontheffing wordt verleend onder 3 moet vsoraen t 1 xü j dd voor aanleg het .egenfonds moet worden gestort .f59,36 i rucuu voorwaarde een bedrag en i'3'? oö dat van voor on - hen voor te stellen de aantal vergunningen te verhoogen t, e n op z 1 roon te vragen het maximumy t 3 alaoo te bren4 ïn afvsijzing van net advies van den technisch Ambtenaar ■ordt beslóten de vergunning wel te verleenen. het Col-! letoe neemt het standpunt in dat net achterliggend per- yc^rs./ Ceel is gelegen xan den zijweg en niet aan den bieuweueg, zoodat de rooiing nie t tweemaal in beslag is of wordt genomen Besloten wordt tot wederopzegging toestemming te ver- leenen onder voorwaarde, dat de .xoexcen alleen zuilen worden aangebracht bij brandgevaarlijk weer in het voorf jaar en den zomer en bij regenriji.ee perioden de doe zen worden verwijderd. Omtrent de plaatsing van de spandoe ken overleg te plegen met den 1'echnisch Ambtenaar open bare erken. x>e mosten van een en ander woraen niet voor rekening der gemeente genomen. x,ooals reeds in oeginsel was oesiosen wordt thans Ge paald dat op het schrijven niet wordt in^e^van zoolang van den minister zeive geen bericht inkomt, en het [blijft gehandhaafd op een basis-uurloon van f.0,30» loon ddtUS OÏ*S»cl C .-li j o el 'cXil 1 "O v 111

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 178