Voig- num- Afzender of voorsteller mer 343 je Secretaris >4o 347 3 43 Ai 33e Datum Korte inhoud T e chaAmb t e naar Bouw- en luning- t oö2 iciit me Secretaris. x'e c ionAmb t e na ar Openbare erheen. r .de Boer Tulp- scraao 34 iai2en 4e afdeeling ter secretarie sendt een rapport in, reorganisatie voorstellen innoudende, betreffende de f af deeling-en der secretarie. 1 deelt meae ua t x- 1.juin j r Spoor sol ..au 3l te Soest ontheffing behoeft van net bepaalde in artikel S der bouwverorde ning voor den bouw van een dubbel woon de s 1 0 t huis, op een terrein. 'el ofeen aan uen Braamwegsectie b.1353 en adviseert de noodige ontheffing te verleenen, onder de door hem voorgestelde voorwaarden. brengt advies uit betreffende een voor stel tot wijsiging der verordening re- gelende de heffing van leges enz. doet toekomen een vijftal gezegelde ver klaringen betreffende afstand van Orond (ruiling van grond) ter verbreeding van; den Ver1.Kolonieeg, onder vermelding van de Kosten verbonden aan de uitvoe- j ring van de voorwaarden in de verklarin gen vermeld. vraagt vergunning voor den bouw van 4 blo .om en elk van 3 woningen op oen ter rein gelegen aan de Schoolstraat en Yaenzoom, perceel Kadastraal beKend alt gemeente Soest in seccie 43* herinnert aan de meo.edeciing van ourge-;j meester en wethouders in hun antwoord o- het verslag der raadsafdeelingen inzake het onderzoek der begrooting 1935 "t»1 J volgno.57^ met betreKKing tot de laging der toelage voor den gemeente- veearts Be gev van s t leg en v ord t den ie stela de aai ie d e e lei VOlfeci bij dt iet b, ig Vi i om t ar eed v anne Ivoorvw leg a IBe sio ljtoela, te tr 'jaren Lersc. piet i ±_0 fc.it,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 183