I A' e,/r\ M'Hi BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen i3esloten ..orut tot reorganisatie der personeelsinci.ee- ling ter secretarie, overeenkomstig de voorstellen van Aen secretaris. jJq verdceling der wexutzaamneden van de Jje alaeelingzal geschieden xn unaerxin0 overieg met den Secretaris. Le gevraagde ontneffing wordt verleend onder voorwaarde van storting in he t we^enionds tx.it4^,4ui voox -txn™ leg en f.41,<ÏO vour onciernoud, totaal f .,soo,4u. /oox'ts de li decnriA-db ten&cir onder vq.ii ziijn ru^jort voor^c- gesloten wordt de ontwerp-verordening den raad ter vast [stelling aan te biuden overeenkomstig het advies van denjfq~foAjj Secretaris met uitzondering voor wat betreft ae leges, verschuldigd voor een bewijs van iieuerlanderschapwaar4 voor het recht wordt bepaald op f150 'd beslopen wordt de strooken grond in eigendom over te ne pen overeenkomstig de afstandsverklaringen en voorwaar den door de grondeigenaren gesteld, en hiertoe den raad de noodige voorsteilen te doen. moe»el in een der vorige vei I-ad er in.en n besloten vour de aangevraagde 'couwvergunniiig geen mede «werking te ver- leenen, wordt thans besloten den oouwonaernemcr mede te dealen dat net 0oile0e oereid is de uoodx^e ontneffing volgens art.ö der bouwverordening te verleunen wanneer bij de volledige kosten van wegvernarding ter lengte va. het bouwperceel aan de gemeente betaalt en voorts den voer zoover de^e no± geme en 1 liet Lom toebehoort, aan de gemeente overdraagt op de volie >reedte vastgelegd in net ontwerp-Uitbreiaingsplan. aniieer de bouwondernemer in beginsel verklaart op aeze roorwaarden in tc gaan tullen hem de kosten van leg alsmede den eisch van grondafstand worden medegedeeld. [Besloten lordt aan den .aad vour te stelden om vuur de toelagen aan uen uemeente-veearts een toexijke re^^lin^, te treffen als de provincie, zoodat deze toela0e voor de aren 1935193°1937193u en 1939 wordt verminderd on sc ne idenlij k .^eu 45 A40 Pb At Zt' A en o Spet ingang van 1 Januari 1940 vervalt. en O -i- ti Uw V O Ül '-óm I'dC O jP 'C is U. GO jjl O HC*. GtX U G at iid Cl Jl 3 du U JL 13 o 6 .L'wt eéili Cl U jCiilÓÜIi bfc» lal elf Al" 1 sJ.II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 184