L I Korte num- Afzender of voorsteller Datum mer 355 350 357. 35A. 359-: 3 i'echn. .^mot-naar B ou'- en iOnmg- toezicht cie Voorzitter. Afd. financiën. A.P.J.dë, Groot e. jOSSt. Gemeente-Ontvangen i.de Bruin te Ho Het Bestuur van het Fonds vfe'ij de Vertot feevérde- dering dernSfelang van T.B.C.patiën ten in hederland. ■a biedt ter "behandeling aan eenige verzoe- 1 [ken om bouwvergunning vergezeld van ue noodige teekeningen en adviezen. stelt voor den raad ter vaststelling jaan te bieden ^en z-tal ontwerp-beslui ten tot wijziging der gemeente-begroo- I Sfing voor de dienstjaren 1934- en 1935 nos. 21/388 en 21/389- [adviseert de rente van debet-saldi door [de wonin&bouwvereenigingen en -stichtin-i gen verschulaigd over het eerste kwar- taal 1935 be b-palen op 3 jverzoeken mede er Icing te verleenen om de door Gebr.Staal zonder noodzaak naar voren geplaatste verhuiswagen naast hun perecel heuvel.»eg o zooaanig naar ach teren of elders te verplaatsen, dat het algemeen aanzien van dien :<eg niet lan ger wordt ontsierd. deelt mede dat H.van Sitter een gedeelt; ad f.10,40 der vordering heeft bet-.ald, iterwijl met hem overeengekomen is, dat |het restant binnen korten tijd zal wor- r ■den voldaan, -i-n verband hiermede ver zoekt hij aan zijn schrijven da. 2u haart j.1. geen gevolg te willen verlee I nen [verzoekt verplaatsing van een boompje, staande voor zijn huizen aan de Hartman laan no.9 te Soest. De ïechnisch Ambtenaar belast met de le jding openbare erken brengt hieromtrent iadvies uit bij schrijven dd. k April 1935, no.973. i verzoekt toestemming tot het houden van een straatco-iecte in de gemeente Soest.' me Inspecteur van Politie adviseert I geen toestemming te verleenen. uele t 35/5k slotei en l/l gewei; Be slo" aan ai Beslo' kW ar tx heslo' Inspei heid 1 Van h en be v» a c n o me sxo van e worae i'echn o r ke Be „lo van a spe c 'g

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 189