'JA;N 'ïltt lu.t/ /?U //3> BESLISSING Afdeeling i A Aanmerkingen en No. uelet op het advies van Bouw- en iitf onlttgtoeziclit nus. l? oa) 35/5^, 35/30» 35/46, 35/40, 35A5 fcn 35A9«ordt be sloten de aanvragen nos. I/IG03, 1/104Ö, 2/giG, 1/1G54 en 1/1G59 in te willigen; bouwaanvrage no.l/lGog wordt g evi eige rd besloten wordt de ontwerf-besluit ex. ter vaststelling aan aen naad aan te bieden. besloten .iorat de verschuldigde rente over het eerste kwartaal 1935 te bepalen op 3 besloten wordt deze zaak in handen te stellen van den Inspecteur van aolitie» met net verzoen deze aangelegen^ heid net nebr.Staal in der minne te schijnen. Van het schrijven van den ontvanger wordt kennisgenomen! \P aJi en besloten dc betaling van van Sitter voorlouoig af te - A wachten. 1rfsr besloten wordt adressant te berichten, dat na storting oAi van een bedrag ad f.2,50 bij den ontvanger,de boon zal worden verplaatst, overeenKomstig het advies van den technisch ambtenaar belast niet ae leiding van openbare lerkzen, au. ^pril 1935» no.39^6/2. V jie^loten wordt afwijzend te toeachüczen op net verzoeis pr van adressanten, overeemcoms tiu het advies van den in specteur van „olitie dd. 1 april 1935» no.13/276.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 190