363 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte 3öl Je stuur der Stich ting "Stads-en academisch kieken nuis" te ütrccxit. 3ü^ 3ó3 ^ea. Staten Inspecteur der Bireete Belastin gen te B*arn. 364 de Voorzitter. 3 e ai d e e 1 i ng deelt mede dat op 3^ Juni -^.s. de over eenkomst eindigt betreffende opneming lijders aan besmettelijke ziekten en verzoeke te mogen vernemen of het ge- m-enlebestuur bereid is de loopenae over eenkomst te verlengen voor den duur van 5 jaren, waarbij dan het vastrechtta rief wordt verlaagd van 5 °P 3 cent per inwoner per jaar. manen opmerkingen ten aanzien der be grooting 1935* verzoekt medeaeeling te mogen ontvangen van een benoeming wan een lid der schat- tinöscommissie ontstaan door net over lijden van aen .deer J.Casteleijn te Soesterberg. vol de overig leden moe tem indien zij voor herbenoeming in aanmer king wenschen te nomen met ingang van 1 ..ei' opnieuw worden benoemd, me tegen woordige leden zijn: J.G.A.Batenburg P.v.d.BreemerB.v.d.Broek en een vaca ture. stelt a,an de orae de samenstelling van de aanbeveling ter benoeming van een mirecteur van gemeentewerken. brengt in herinnering dat de valide ar beiders, die steun genoten van .aat- schappelijk hulpbetoon, deze ween een aanvrage invulden voor de rijkssteunre geling en dus niet voor liaatschappelijxx Hulpbetoon. ^ou het niet vienschelijk zijn in afwacnr tin^ van de eventueele goedkeuring van de hegeering, aan deze arbeiders uit- keering te do.11 volgens de steunrege ling (al of niet met Hijkssubsidiedit hanbt'van de goedkeuring af). Bedoelde personen deze fiieek alsnog voor uitkeering van ..matschappelijk mulpbe- toon in aanmerking te doen brengen, is vrijwel ondoenlijk. i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 191