jy* BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen m ii1- o schrijven van de Litichting wordt mennis genomen led besloten xiet besouur mede te deelendat net College bereid is aan cien haad voor te stellen de loopende over- Tv c a eenJtomst, met inachtneming van de nevenvermclae «ijsi- y?/ ging, te verlengen voor den duur van 5 J-ar besloten wordt het schrijven van gedeputeerde staten ter; tyfeuéf, kennis te brengen van den laad en een voorstel te doen L. ls opgenomen in de voordracht dd. heden. besloten wordt aan den naad ter benoeming voor te dragen!: ie. de aftredende leden; 2e. v..,n den bout te Soesterbèrg» ter voorziening in L - de vacature J.Casteleijn. i i</f Jé/*[ besloten wordt in afwijking van de o«rspronkelijKe be doeling aan den naad voor te stellen de benoeming van een directeur van Gemeentewerken voorloopig te doen plaats nebben voor den tijd van een jaar, met mans op vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid. L)e aanbeveling wordt ais volgt met algemeene stemmen samen gesteld: le. G.A.P.de imrtc.i. te wassenaar; 2e. /.C.van Goor, c.i. te Hillegersberg besloten sordt de hiernevens bedoelde arbeiders vanai 1 ,-„_;ril 1935 ia de steunregeling op te nemen. voorts wordt besloten bij de uoepussinö her steunregeling 1 het bedrag, dat als steun met arbeid door Maatschappenj|k hulpbetoon in de voorafgaande weem door de steuntremmei Sj is ontvangen, als steun voor arbeid te beschouwen en het steunbedrag overeenkomstig de steunregeling voor t.siee derde (2/3) op de steun in mindering te brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 192