!l Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer 3ö9 37 o 371 3 74 373 374 375 Korte inhoud e chnAmb t enaar xjou en oning P.- an, ...adelaar Steenhofstraat 5 iechn. Ambtenaar openbare erken. o.van Gorkum, fitH ter bij het gasbe-j drijf te Soest. ainter Directeur v.d ...euringsdienst rezer gemeente te amer sf oort _astoor A.G.Smit, v. eedestr.Soest ue Voorzitter. jDiedt ter behandeling aan een verzoen 0i. Ibouw vergunning vergezeld van de noodige ■teekeningen en adviezen. verzoekt aankoop van bouwterrein sectie K.no5300 (gedeeltelijk) onder bepaalde voorwaarden zendt een schets-ontwerp voor verbree- iding van den Gr00te 'JEelmweg en deelt me lde dat na vaststelling van dit schets- Iontwerp overgegaan kan worden tot de ver- jdere voorbereidende werkzaamheden inzake grondafstand enz. Je Commissie openbare erken brengt ad- ■vies omtrent deze aangelegenheid uit. deelt mede dat in verband niet de uitoe- jfening van het ambt van diaken der ed. (Herv...erk zijn aanwezigheid .el ctns noodig zal zijn bij een huvselijlcsvoltrek king of vergadering op den dag. In ver band daarmede verzoekt hij het daartoe noodige verlof te mogen regelen met den .Technisch uubtenaar bij het gasbedrijf. I-verzoekt ten aanzien van het bedrag vooi jzijn vervanging en het hem toegekende bedrag voor net houden van een snelver- Ivoermiddel oij eevolgende begrooting een meer billijk standpunt in te nemen. .verzoekt aanbrenging van eenige wijzi- Igingen in het besluit van 13 Januari ;1935, le afd. 0.3025» waarbij eischen zijn gesteld ter voorkoming van brandgc vaar, ten behoeve van het ^udgardisge- loouw, te Soestdijk. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitgebracht door aen con- Imandant der Vrijwillige brandweer en den technisch ambtenaar, oelast met de leiding van bouw- en woningtoezicht. deelt mede, aat ae Commissie urondoe- drijf in afwijking van het besluit van het College dd. 2 April j.1. betreffende; te de bilt te verloo- :root onge-' jhet aan J.v.d.-.rol jpen perceel sectie S.no.lOCO jveer 163 i.2, besluit in ko.p aan te bie den voor de ronde som van f.300,--. met besJ drij Ar 0 j G 0 k3 kj i G jTL t -j 0 b j 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 197