3- ■/fo*- c3>4o BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen op nosniviss v&n Sou^j"- ©n besloten de aanvrage no.l/lObó in perceel genoent meet worden en volledige betaling moet geschieden bij de overdracht. Besloten w ci'dt conform het au vies van ue c ommi ssie voor iP J Openbare ierken, au. 5 April 1935» no.ggo9/13 den iech-| nisch Ambtenaar bij openbare erheen op 'te dragen de ver- breedmg van denu r o o t,i._elm *2eg uit ue ex xcen ii.« t een vs egpr of iel onder B op de tcodeningen aangegeven en met de grondeigenaren onderhandelingen te voeren omtrent aankoop van stroojcen grond vo^r wegverbreedmg tegen een prxjs van hoogstens f.5>-~ por roede. Besloten viordt adressant mede te ucclen, dat tegen het oc/jT' verleenen van verlof voor in adressant'8 senrijven ge- jf noexad doel op werkdagen ouj xict cuiic^x beswaren o-- staan en zijn verzoek Wórdt fg« ezeny Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen lue sloten wordt ue voorwaarden aan de vergunning ver bon sden te wijzigen conform net nader advies van den Gom- ■aandant van de Brandweer ,§n voorts onder ul uer vergun-p% w fcing bij te voegen de woorden"doch in ieder geval "voordat de zaal voor «enige uitvoering of bijeenKomst zal mogen worden gebruikt". Xet intrekking van het oesluit van .xpril j besloten conform het advies van de Commissie drijf, uit besluit ter kennis te brengen van Aro1 vo ornoemd 1ord t grondbe- Jvd i 'A Aj X O iX u -xiijOii» i O jTu. j t-, 1 O icv i'i L - x b j u u -»m u j. J. C^.1 <j oll j '<X ei. ll'w u s. i.i uit GiSj Ov 2»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 198