Volg num mer 37ö 377 378 379 381 3öü Afzender of voorsteller /er.voor Doofstom men onderwijs _imsterdaia. me stuur van aen doester Bóuwkring erif icotiebureau j .oGii®p_j -roern. Opzichter nllver sum. A.Romer, notaris Datum Korte inhoud dest.aer ''er.tot b-strijding der gedeputeerde Sta ten. verzoekt toestemming voor het houden eener collecte, me Inspecteur van Roli- tie adviseert afwijzend. brengt bij den Raad bezwaren in tegen dé werkwijze der Schoonheidscommissie, je Commissie brengt rapport uit omtrent deze aangelegenheid. zendt procesverbaal van masopneming op 3 April 1935. zendt declaratie ad f.8c,6c wegens res titutie voorschotten en toeslag op zijn salaris èen en ander in verband met ver richte w e r kzaamheden cn toezicht bij de afwerking van de Danningstraat inlichtingen aangaande de perceelen, sectie t.nos. gelegen-aan de Stadhou- erzoee wordt rapport uitgef vraa0t eenige bebouwing der 2312 en 2459» derslaan. Omtrent dit v bracht door den technisch ambtenaar, be last met de leiding van bout- en toning toezicht verzoekt wederom ee...e bijdrage uit de gemeentekas ter bestrijding van de T.Ü. C.zulks ingevolge de bepalingen der betrokken verordening en tel ten behoe ve van de patiënten H.J.v.d.Spaa en J. A.Abelman, groot respectievelijk x 240 40 en 93C s /b vragen het oordeel omtrent een aanvrage van de u.V. Auto-maatschappij "Reder- land' te Amsterdam om vergunning tot hot in werking brengen van een autobus dienst op het traject dmsterdam- jners- foort- .rnhem-Solingen. man f .44 nog 1 len 1 .vert bij y mede met ei van 1 -jesic never kfcSli. uat r. vracg toeg; van c j 06 3* XI jl jJ j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 199