2 7* T aden n Ioli- tegen de ie omtrent iine o j ens r=s- op zijn met ver t "bij de aande de unos. adhou- rt uitgo- naarbe- n -aoningf uit de 1 de i 3 ;en der ;ïi behoe- ia en J ik mvrag - 'ijeder- ng tot autobus- uiie r s - BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen besloten wordt de toestemming te weigeren op grond der motiveering door den Inspecteur van xolitie port gegeven. in zijn rap 1* mesloten worat bet aareg -en doester Bouw Kring den gjl- naad ian te bieden met bijvoeging van net terzake uitgef braente rapport der IchoonheidscomLaissie. maarbij wa. x,an den naad voor te scellen het College na_,r aanl van net adres te machtigen den doester bou .zring xede te deelen, aat uit de officieele gegevens blijxct, d-t ae bevn ;xaing nuiï de oii icicele t5c0evens olijxtj d-t - en in net adres geuit nieo juist zijn en voor hands geen aanleiding b o sta t in de werkwijze van de schoonheidscommissie veranderinfc te brengen. .an aen gemeente-on^v^nger te verzoenen iieo verschil aa f44ver^iücdelijn wegens reeds in uitgaaf geboefte a nog niet betaalde xcosten van rentc.ze.5cls nader tc Uil- 'e len 10 e 110 ii ten. 'J/ besloten wordt de declaratie ad f.öG,óü te voldoen. vereennomstig hei xdvics van den Technisch Ambtenaar bij mouw- en oningtoezicht wordt besloten adressant mede te deelen, aat bedoelde perccelen breed 18 en 16 ...eter slechts ..et enmele oningsn met ~en gcvelbrcedt.. van rts), 1 en 6 n. xu- .en orde;, bebou d. mesloten wordt de gevra....g^e bijdrage oen bate van ae nevenvermelde patiencen tc Vcrlcexien. V mesloten aat Dij het (Jol elen e - ..ordt ^iordt aan LredepUucex*ae otaoen ;xiede te ac. lege geen bezwaar bestaat tegen de vraagde vergunning, mits geen plaatselijk vervoer toegestaan tusscnen baarn en Amersfoort ter voorkoming van concurrentie voer xün bcstaanden autobusdienst der ...♦V. voorheen seerestein en Go. alhier. ;r 1Ó;-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 200