Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 3^3 334 38 7 1 c chn Amb t ena&r B ouvi - en oning- toezicht ±j ire c ïtur St._u.ts boschbehosr Utrcht J" .ten Haa x^e r m straat 10 So^st. -ec hn „Uiib t e naar Openbare erhen. fecim» _.iDtenaar Openbare erke,,. Korte inhoud deelt mede, dat langs de wegen in deze gemeente veel afval, als papieren, stee- nen, blikken, enz. liggen en ;eeft in overweging dit afval te doen opruimen door steuntrejckenden van .aatschappelij Hulpbetoon zendt advies naar aanleiding van de ge- houden inschrijving voor de benzinele vering in 1935* overweging wordt ge geven de levering op te dragen an de O.B.I.L. Be Commissie Openbare eruen kan zich met dit advies vereenigen. bericht omtrent de aan .van Soeren toe te ue._i.en schadevergoeding negens ver loop van de bij dezen in huur zijnde pe ce tlen Het raaaslid de Bruijn deelt mondeling mede, dat van Boeren met een schadever goeding van f45-- genoegen neemt. bericntin verband met de voorgenomen j ruiling van urond aan de Schoolstraat met den heer Insingerde door dezen op een bespreking genoemde bezwaren tegen het ontwerp-uitbreidingsplan ter plaat se aan de Schoolstraat, .san de bezwaren zou door het aanbrengen van kleine wij zigingen Kunnen worden tegemoet gekomen, doch in het huidige stadium zou zulus niet meer vóór de ter visie legging Kun- nen geschieden. verzoekt mededeeling binnen welnen tijd het de bedoeling is de beplanting langs de Banningstraat aan te brengen, alsmede op welke overwegingen het gemeentebe stuur voornemens is, het aanbrengen daarvan voorloopig uit te stellen. Be sic het e toezi n 03 c Sic pige is ge dat gaan Beslc een bare KOmei o-no. uvcr- op e nl bare slot- den ael s!. Éren Sb 6 5 jL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 201