Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i o u 509 391 39< 93 lastingconsulent i-iniater van jO-cia le marteen Directeur Staats- boschbeheer 1 - c hii.1. -d t ena ar e - s b t -r i j i jir. Staateboacii- Dulieer X--Cm-.-u-otenaar C oenbare Zemen. I deelt mede dat hij riet den Technisch Ambtenaar bij het gasbedrijf een onder' j houd nee ft gehad riet aen directeur van jhet gasbedrijf te u—rsfoort en dat voornoemde directeur het luister vond i dat door Ben üczer gemeente aan D. en A der gemeente Amersfoort era verzocht de m.estie inzune aanslag om zetbelasting bij Aen' Inspecteur der In voerrechten en _ccijnzen te .unersfoort aanhangig te Lianen, -en ontwerp-schrij- ven ,;orat t- u-zer zake mede overgelegd! deelt mede, dat aan ondersteunde en bij 1 de werkverschaffing tewerkgestelde ar beiders alsnog over de ween van 1 tot en met 6 april '35 een ..olenbon mag tor- den verstrekt. ac i.ova" uitbetaa. riugt aan op handhm .t het bij het object de loon te hoog en vin0 va., net basis uurloon van f.-,30. vr-agt machtiging tot uitbreiding van het hoofdbuizennet der misleiding in de Schoolstraat tot ieksloot en gedeelte Veenzocm, "elke uitbreiding zonder scha de voor het gasbedrijf -m plaats hebbe zenat c a opgave begrooting nosten van: her aanbrengen en aanschaffen van de beplanting benoodigd voor het terrei; gelegen langs de aocsterbergsche- sir - ~t nabij Soustuuinm iuem voor net terrein gelegen langs de bosstraat; iuem vour net kaals/eld; idem vcor een terrein groot 24 h.A. gelegen bij Jen Jolder, bij het na- aaster aer F.nr1424. ,emeente benend als sec ui [Gericht, dat de afscheiding tusscnen. het wandelpad en het voetbalveld in heg jBurg.Dekethpark zeer onvoldoende is te - j achten. In verband daarmede \orut gehd- viseerd machtiging te verleunen tot heel i plaatsen van een eenvoudige afscheidtn0| 'bestaande uit. dennenpalen bespannen met; 4 prikkeldraden, waarvan de nosten on^ei veer f.50,— zullen bearagen. [Voori tc Vs b Ut^ U c gaU 1, Jj J 0 S G

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 205