yóö i'i orafci eur van r vona c aan si oor o s c nr 1 j - BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ilet ont-.ierp schrijven ..orat g o e u.g neur d en oesloten tot verzending n B. erf I. van Amersfoort. j e en o i j 1de ar- 1 tot mag T 02' Voorzooved noodig v.ordt alsnog besloten de nolenteeslag versti'w i t o e taal p handha- •-,30. ssloten o'ur dt liet accoord'-loon streng te nann-_aven w_i li'.-,30 per uur en dit a,„.n den technisch CU. ii-i G G C iiti di G" ^0 til" Ibar> 5riten ...eae te deelen. ng van ng in de 1 edeelte der scha- ts hebben üesloten vjordt den technisch ambtenaar mc.de te deden, laat de gevraagde machtiging nog niet kan vjorden verleend {zoolang niet vaststaat of de bebouv.ing cLGLlx Q. 6 '/ticXX Z O Olïi 1 iet verzoek op deze aangelegenhei4 de lOiuiguii m i.bou zijn ■voortgang zi GfciU0 te nOi heo d e n zoodm van: ii van de t ter rei. sc he il langs ii4 ri.A ne t ka - is sect sciien. d in heg e is te at gead- tot het cheidin,^ j ..„en met ten on^ei uc S-LQtfcïi Viordt UÊoO c n cifci* cl g s o g g x* g -l x gixcL g g x* ic qD j g c g g l i g ii x. 3.ixx* op ei g t i j xv s i subsidie aan te vragen alsmede aan den Haad het voorstelA te doen ae benoodigde crcdieten te verstrekken. g 5 Insloten wordt aan de vëreëniging "jS.S.V.A.C.mede te \f w ua o iis t s ile^jC l.0 t zijn spijt iiic o kan ingaan jt op net verzocu, ^angezieh de gemeenteraad ae credieten Mdi- Stsrit heeft verminderd en c,een gelden voor dit doel be- scniuos ar zijn. ai. oGil I A> A O G ij C L1 O L'. t Gil óiti i'1 YU i. J. x ii - -"G11, I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 206