Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 394 ,90 397 390 nationaal Crisis- j C ci ui 0 u oc Zo nen assuradeuren L» G AliiS ü62 CL^Uil moofdingenieur- Jirecteur dienst huistelefonen en Verre schrijvers J.van der „rol, ueelt mede dat door. gemeenoen waar een van rijkswege gssubsidieerde steun en/ of werkverschaffing toepassing vindt over 1939 eeri bijdrage kan worden beno- cen in de ios~cen voor he t vers erenuen- van extra-hulp ,,,an werkloozen. 011 voor bijdrage in ^anuerking Ge kunnen komen mag een gemeente over het kalenderjaar 1935 een hoogste een bedrag besteden, als zoodanig, berekend, door vermenig vuldiging van het aantal werkloozen ter. pla tse met f.10,--. Ier bepaling van het aantal werkloozen wordt genomen het gemiddelde cijfer over de eerste lü maanden van 1934. Volgens de gegevens van het ministerie van Jociale Za^en bedraagt dit voor deze gemeente g8o. Van dit bedrag zijnde f,10,-- x 280 is f.2800,-- neemt het Crisis-Comité' 79 voor zijn rekening indien de gemeente al/ van dit bedrag zijnde 2I x f.20,-- is f.508,beschikbaar stelt. verzoent thans reeds een opgave te mogei, ontvangen van de verzekerde automobie len teneinde een premie offerte te kun- aen manen. verzoent de afloop data der diverse po lissen terzane verzekering van gemeen te automobielen te mogen vernemen ten einde daarvan aanteekening te houden e„ alzoo deze aangelegenheid tijdig in her innering oe kunnen brmgen. zendt prijsopgaaf betreffende het ver- )i. atsen en vervangen van net toestel Co van de huistelefooninrichtin-. verzoekt het perceel L.no.lQCü, groot plm. 166 L2 hem te willen verkoopen tegen f.1,50 per .2, zulks in verband met den ^rondai s vind ^an de Banning— straat, waarbij hij de gemeente van dienst zou zijn geweest. u üiiij. g .3cxi j.icx i?1 <v Ci J 3.Q I* 9 xi.3, S sier te 3ussum.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 207