I num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 399 40C x w cnn.-cuab uenaar Jou - Ui 'oning- tocuicxat err voor Voo^dij en minder b~scherming te .mersf oor t x ucun o ocnaar Bouw- en oning- in aooi- en iüem- 13ou- on oniiiti- Techix .iu,xDtenaar Openbare ernn, o oef t 3 mogelijkheden voor aanroop van grond aan de Soesterbergschestraat doorj J.Pranger, zulrs in verband met de voor*| geno. .sn gronaruiling ter plaatse, uead- viseerd vordt de oplossing sub je (tee- kening c)waarbij de open ruimte van gebouw tot zij erfafscheiding op 14 metei wordt teruggebracht, den rtaad voor te stellen. vraagt garantie voor eventueels opname van een aind olf'sen in een psychiatri sche inrichting. rapporteert, da" .C.Higler, ^erklaan 2u te Hilversum ontheffing behoeft van het bepaalde in artikel 8 drr bouwver ordening, voor den cou\. van een duobei woonhuis, op een terrein, gelegen aan den Braamveg, hadastraal bekend gemeen te joest, in sectie x).1133 ®n adviseert u« noodxge ontheffing te verl-unen on der de door hem voorgestelde voor.aar- van het gc-xmentebe stuur in de betaling van de nog resteerende termijnen van het gesloten contract inzare uitbrei ding van het hoofdbuizennet der uaslei ding in de Bosstraat ten behoeve van de Jeugdherberg verzoekt invoering van ~-.i armere .".erk-j ij ze ten opzichec van het Verleunen me me bou.ïvergunningen een ,e - en ander zooais door hem wordt voor5, steld, en in verband hiermede machti ging tot het doen drurken der bij0cvoe. Xe formulieren. [adviseert in verband met den gestelden iafstand van 2 1. geen voorstellen te doen tot uitbreiding van ae fietsenberg-| plaats bij het schoolgebouw in de aerxt buurt, el wordt in overweging gegeven eenige herstellingen te doen verrichten welke uit de volgnummers 45b a en 4ÖG kunnen woruen bestreden. Het aanbrengen van betonsleuven wordt vanwege de be langrijns rosten ontraden, het schrijve van net hoofd der openbare U.L.O.school dd. 3^ aari 9o nec 1 x op Ueze xxig o-G62.iCAlG« J3 6 oUül' CC 6 X* o u 1 Ci, üiii-, «XoU^Ci.116roei lctiXl'i J. e Cilxi -"J.xx-lL/ u C- X-c.L'-X.X CÜ_2jiC-.-D 6x1 "V"X*<u O <- iv. u o c gj omO *-■ lj iuÖx...Üi^ Je b/ xj i fj Cl 6 V d i'1 Zi ^3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 209