Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 400 411 Bewoners .torte e linw eg. Bestuur r(.scholen. 4C7 V.Oliën en hen- rfjiric impor o im^y bOc st 4uO 409 410 iechn. ambtenaar openbare erken. Bestuur /rij.uilig: Brandweer Soester berg. Bestuur der R Jeugdcentrale BOe S Utrechtsch Comité voor Bationale Vei ligneid te Utrecnt verzoenen verbetering van den horte melmweg. me Technisch Ambtenaar belast met de leiding Openbare /erken, brengt hieromtrent rapport uit bij brieven da. 11 -..aart 1935» no.936 en 8 april d.a.v. ri 0.936. vraagt een gedeelte, groot 216.3 L2 van ae speelplaats der R.h.Jongensschool in; beslag '£6 mogen nemen tot aanbouw en verbouw van een jeugd0ebouwhet bestuur dctlij üide er zich mede te kunnen veret- nigen, armeer een evenredig oedrag der vezgoeding als bedoeld in art.203 uer L.O.Vet 1920, neerkomende op een bedrag, van f.53,76 in mindering wordt gebracht. verzoekt vergunning tot oprichting van een benzinebewaarplaats, in/op het per ceel, sectie .1.1989» geleden aan de Burgem.Grothestraat 60. Omtrent dis ver zoek wordt advies uitgebracht door den commandant der Vrijwillige Brandweer er, den technisch ambtenaar, belast met de 1-iaing van Bouw- en onintotoezicht. brengt advies van P.II.Brost rijweg ,an de rijw ielpad uit omtrent nee verzoek e.a. inzake verbetering Baltz en aanleg van een verzoekt over te baan tot plaatsing vai «en brandkraan op het eerste gedeelte van den /erlengde Schoolweg, alwaar ae hoofdbuis der waterleiding doorgetrok ken wordt. vraagt toestemming tot het houden eene: fancy-fair in het 3tJosephgebouw op 11, 1b en 13 mei a.s 13 Be Inspecteur ^unstig van olitie adviseer zendt uitnoodiging tot bijvjoning eener op 9 - =i a.s. te Utrecht te houden ver gadering, waarin Zijne Lmcellentie lui tenant-generaal van ^rmel Scherer en ac heer Jj'.C.C.Baron van iuyll van Zuijlen, oud-Burgemeester van .milen, ceu uiteen zecting zullen geven van het doel en de werkwijze van dit Comité.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 211