Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud R.^.-sri-en Sohoo b-stuur Parochie Petrus en Paulus m j^e g - iUat laan 19 jOcsï g.V.van Beruel*s Patent Construc- oie ^-aa l. scnappi j V. van Beruel' s Patent Construct.! Laatschappij ue ii 0 01 e r .>.a!u .de 3oer, Tulp- str.34, huizen. Be 0 w-rz 11 oe r vraagt medevier hing oot aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van de u. iU.L-0.school asgens stijging van het jïantal leerlingen üot do. verzoekt Dij het perceel ^-erustraat een reclamebord te mogen plaatsen, groot 1x4 ten behoeve van zijn wo ningbureau. Jt; technisch ambtenaar, te kst met de leiding van bouw- en woning toezicht, alsmede de inspecteur van po litie aaviseeren het. verzoem dlmT in te .'v i 11 i g en vraagt namens J.koedijk, vergunning tot het aanbrengen van twee winkelautomaten aan het perceel Torenstraat lc. Be Tech- nisCxi ijab 0onaar belas o .-.e t ue lv^iaiiig van Jou - en 7.Qnin0to. icht en de In specteur van roliiie heboen 0een bezwaax regen inwilliging van dit verzoek. vraagt namens ...oeleaijn vergunning tot het maken van twee loket-automaten aan iiet perceel 3tationsv\ieg 4. Be xech* nisch ..mbtenaar belast met de leiding van ouvi - en oning uoezient hebben ge er. bezwaar ror inwilliging \/an het /e-._iOe~.| deelt o.a. ...ede, dat hij in beginsel bey reia is in te gaan op de hem bij schrijf ven van 6 „'.pril 193b» 4e afd. ..01/1036 medegedeelde voor^aaraen oetreiiendc .en bouv; van woningen aan de Jcxiool- 30raat en Ve enz oom. stelt voor over te gaan tot de benoe- mi..0 in vosten dienst ...et ingang van i Januari 1935 van ^en schrijver op ar- beidsovereenkomst'illem van Veeren rot klerk ter secretarie der gemeentel! 0. een aanvangsjaar ledde van f»90C,-- te verhoogtn met 8 juarlijksche verhoo0in- gon van f.lOC,-- tot f.1700,-- per jaz en den pensioensgrondslag van van ■Zeeren voornoemd per 1 Januari 19^5 vas te stellen op f.900,--. j o o j. v u o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 213