lni Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 41o 419 4^0 Je Voorziener. je Zooj. alteer. Je Voorzitter. Sou..- en 'aniug- toe z xciao nevr .Leusz _i.lth.of Lmi d s laan t j eLa - erj stelt voor over té gaan tot benoeming vasten dienst net ingang van 1 Januari 1939 van de typiste op arbexusovereen- komst Geertruida van der 'al tot typis óOj. secretaiie der tx» 0ciito ép -en aan vangsjaarv«edde van f.7üü,te verhoog net 4 jaarlijKsche verhoudingen van fju tot f1020per jaar en ren pensioensgrondslag van G.van aer .Val voornoemd per 1 Januari 1935 vast te stellen op f7OL - - stelt voor over te öaan G°t d benoeming sten dienst met ing-ag van 1 Janu- te op arbeidsover- jari 1935 van de typ: xn^omst Jorothea Ghristina Susauna 1 flapper tot typiste ter secretarie der |toemeente 0;; c aanvangsjaarwedde van j f 7CO - - te vernoegen met 4 jaarlij z:- sche verhoogingen van f.80,-- tot Igsoper j .r en den pensioensgrond slag van DGS.Flapper voornoemd per 1 Januari 1;35 vast te stellen op f.644,-- stelt aan de or.,t de vaststelling van een ont .;erp-besluit tot bevordering van den commies ter secretarie J.C.Groot toe hoofdcommies ter secretarie en een ont- :erp-b_ sluit tot hxt verltsnen van ont slag jn ambtenaren in de door hen vo'ór 1 Januari I>j5 bekl-.=de functie»s en stelt voor vcfcze ambtenaren, in net ont- v:erp-bosluit génoemd, opnieu.. in te aee< len, zul^s met ingang van 1 Januari 1935 in -1'3 in -det ont erp-beslui e ver melde rangen, een en anaer in verband lat de d.nr den raad op 5 Jecember lp34: v-st^estelde nieuae salarisveroraening In verband met het vorenstaande tevens de tnsioensgrondslagen dor a abtenaren in deze besluiten vermeld, eveneens met ingang van 1 Januari 1935 vasï te stel- 0ericht naar aanleiding v&xi het verzoei van J.__.oekoen om huur van een stuz: - onds an den mraai-xy.eg, groot ongeveer 15'0 La en kaaastraal bekend als sectie J.^o.lo^ó. ueadviseerd vordt den Orond in nuur te geven legen f.( ,05 per roede verzoekt vergunning tot het mogen houae «au xen collecte ten bate van de dexcuin, van aosten verbonden aan het geven van een xeestvoorstelling voor de school ga, na Br en 4 ijl 4fj<j 1 Oxlii D oci:£ .1' IX in Vc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 215