Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 42 «O 424 42p 42ó 427 I Secr'.v'. n.Pl. Comi té van „ctie vour ae Centrcruiou- 3öderatie CoinuiB-! siö 'Coc bestrij- ai.- cler ^esiacntls- ziekten in re pro vincie Utrecht te .-vm erSi. oor u Je Sticuting "Statis- en acaciemiscïi ^ic keuhuis" ce Utrecht ie Voorzitter Ir.t.C.van Goor, 0enpeur tiju.oir. Ger.c.entw orkon. Jt8 cux'en oning- en Korte inhoud '/crzociiC vergunning tot net doen houdex. van een collecte op donderdag 2 Lei 1933 j een bate van werkioozenzorg zenat het jaacverslag over 1934 van het f adviesbureau te Utrecht in ter xennis- neming en verzoekt dei arbeid van de Jotii.iissie finantieel te steunen. j roe o .i.ededee 1 ing —.at 0 c op noren no^ niet is ingeromen de verklaring voor b j taling der verplecgkosten tan patiënte J. .i'op, te Soesterberg. brengt in verband met het verzoek om schadevergoeding van d.van Soeren, be- treffende verkoop var grond, bij adres sant in huur, naar voren, ren Laad voor te stellen aan adressant toe te rennen in een soha&evergoeding ar f.454"" négens ae niet geoogst kunnen wordende rou6t. komt xn ae vergaicrim en tUit net College rank vertrouwen. voor het in nem .,0 stelde komen in ae vergadering t*w. i3t.Joseph, Patrimonium en Goed onen vertegen- vjooraigers de heeren CourenbergBeek- man en Lud) ter bespreking van ae be langen der vereenigingen. de ne .r Cou1.-enberg -oelt mede rat het onaerhoua is aangevraa0d ris -en gevolg van een gecombineerde vergadering dor besturen. Le®r in het bijzonder deelt de heer Lud mede rat de besturen het wenschelijk achten dat de maatregelen op gebied der jïioningen exploitaties uc nomen voor de vereeimgingen zullen 0el" ren dit wrt de bedragen aan huren be treft. de heer Couaenberg vraagt een oplossing te villen geven ter voorko- ming van huurachterstand door aan werk- ioozen een huurtoeslag te geven en rez^ toeslag uit te koeren aan ae veroenigif' gen door middel van een nuurbon. de voc zicter deelt mede, dat de raadscommis&J na de a.s. Paasciidagen "bijeenkomt voorj - .O.i-lOiXi-CVcld, jtsic ti jd£ orae Raad verle

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 217