Voig- num- Afzender of voorsteller Datum K o r t i n h o u mer jP 36 37 'Ie chnAmb t enaar 3ou.-- en woning toe^icno Ie afdeeling ter secretarie J.Laseur Steenhof straat ol Soest. 33 i elersportver "Het Hert" Amers foort en Omgeving, Amersfoort. 39 4u je -Burgemeester 3e Voorzitter. adviseert het Goliege G.Jieler,Burgem. iGrothe straat 13 aan te schrijven zijn woning wederom in overeenstemming te brengen met het bouwplan waarvoor ver gunning is verleend. biedt ter goedkeuring aan het OHT 73RP der aan G. ieler, wonende te Soest, Bur- 1 gemeester Grothestraat 13 te verleenen vergunning tot de oprichting eener dro gerij van sigaren, in het perceel, sec tie 11.3793 gelegen aan de Burgen. Grothe straat 30.13. Beslo 'stig c Ge on verzoekt ontheffing van net bepaalae'in artikel 14 sub III der bouwverordening, voor den aanbouw van -ijn winkel, welege..r aan de Steenhofstraat van e&n moeiaast tot op een afstand van gO cil. vanuit de zij erfaf scheiding. omtrent dit verzoek wordt afwijzend geaa-- viseerd door aen techniscn. ambtenaar,' belast met de leiuing van bouw- en woninj toezicht, Dij diens schrijven van 31.de cember 1934, Ho.3/53* vraagt of de bo-rw van een wielerbaan, goedgekeurd zal worden en of het houden van wedstrijden op iondag toegestaan za- worden. i 3 e s 10 I <.ange z.g.n gaat onder de vergadering over tot het ontvangen van een achttal opgeroepen sollicitanten naar de betrekking van Jirecteur van nemeentewerken. deelt mede, dat voor de bazar van het crisis-comité te houden in notel uknuy- 3en op .oensdag ló t/m Vrijdag lö Janua ri a.s. ontheffing is verzocht van net bepaalde Dij art.3 der winkelsluitings wet, zulzs in dier vooge, dao de verkoop tot des avonds 11 uur zal mogen geschie den. Beslo 'wedst jvoorw volaa Omtre ple&c ningt ken 2 gevoJ in. Ba al solli je n£ doss: 3e

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 21