Afzender of voorstel! Datum num mer 4;9 440 441 4 44 445 Korte i n h o u 'ï'echn .Ambtenaar Bouw- ers Woning toezicht Secretaris van den raad van state Ver.van Kederl. Gem.te s-Graven- hage 442 jGemcente-Ontvan- ger 44 '5 Techn.Ambtenaar iOpenbare WerKen. j Mevr-rCJ van Wely- van Beemen, Mevr. ij.de Ruiter-Kraai- kamp, Hoofd der school aan de i Beetzlaan en de oudercommissie der o.l.school inl de Kerkebuurt. ue Vcorzitter biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en aaviezen. deelt mede dat naaere memoriëh niet be trekking tot het beroepschrift van den gemeenteraad intake de dekking van kos ten veor wegenaanleg kunnen worden inge diend vóór 27 April 1955- brengt onder de aandacht dat de gelegen heid om zich op het gebied van verzeke ringen door haar te doen voorlichten, voor alle leden openstaat en verzoekt het sluiten van verzekeringen zooveel mogelijk te doen geschieden op oen coö peratieven grondslag die hare vereenigii door het sluiten van verschillende ver- eenigingscontracten ten behoeve van haai leden heeft gelegd. izendt bericht op scnrijven van Burge- me ester en Wethouders van 15 April 1955 inzake bevonden verscnillen bij" de kasopneming te zijnen kantore op 5 Apri 1955. bericht omtrent het onderhoud van de school aan de Beetzlaan en vraagt met name 115,voor aanschaffing van gor dijnen. brengen bezwaar in tegen oe voorgenomen' overplaatsing van de onderwijzeressen Mevr.van ely-van Beemen en Mevr.J.de Ruiter-Kraaikampresp.naar de o.l. school in ae Kerkebuurt en Beetzlaan. stelt voor de jaarstukken grondbedrijf 1955 den Raad aan te bieden ter vcor- loopige vaststelling. Bes! Wordt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 229