kfi JU. /3p ver let van en. BESLISSING Afdeeling en No. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht noj>5/2 Mede gelet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 2} April 1925, 2e afd. no.HJO/679, waarbij toe stemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwver gunning, wordt besloten de aanvragen nos. i/1021 en 1/1071 in te willigen. Aanmerkingen et be- an den an K.0S- en inge- Een nadere memorie wordt door den Secretaris voorgele- Oj* daarna goedgekeurd en geteekend verzonden. zen gelegen er zeke- hten. zoekt loveel en coö- sreenigii ide ver van haai Van de circulaire is kennisgenomen. Besloten wordt zoo mogelijk met de aanwijzingen rekening te houden bij het afsluiten van verzekeringen. iurge- >ril 1 bij" de 3 2 Apri". in de jt met 'van goi' rgenomen ressen rJ -de o.l. z 1 a a n Kennisgenomen bedrijf voor- Besloten wordt het aanschaffen der gordijnen uit te «gi stellen tot het volgende jaar, aangezien geen gelden ^b7a op de begrooting zijn uitgetrokken. /J Be ingebrachte bezwarenbrengen geen wijziging in het Jl], door het College ingenomen standpunt. Be bezwaarschriften zullen den Raad worden voorgelegd nevens ue voordracht inzake ae overplaatsing der ondert- wijzeressen. Wordt besloten. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 230