Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 4 6 447 448 449 450 45 452 455 Gemeente-secreta ris en Gemeente- ontvanger Gemeente-genees heer te Soest. Rijks-Inspecteur der 'werkverschaffing te Veenendaal. Railway Passengerjs Ass.Cy.Directie voor Nederland: 0 V»J Schlencker te Amsterdam. .De Minister van Sociale Zaken. R.K.Armbestuur te Soest Nationaal Verbond! van Gemeente-amb tenaren te Utrecht. Gemeente-se creta-i ris zenden ingevolge opdracht van het Golle !ge een aanbeveling ter benoeming van ee klerk ten kantore van den gemeente-ont vanger, luidende als volgt: (alpnabe- tisch) J.P.HavingaJ.G.H.Tonus en 'in. C.ue berd. Nadat Iin ue voi dt oenoem ger de Iv'oubru i/an eé .een ge brengt rapport uit omtrent het nemen beslot van maatregelen naar aanleiding van aan vragen om kamerontsmettingen. bericht over te verleenen voorscnotten bij particuliere ontginningen. deelt mede dat de nieuw aangeschafte automobiel rijdende onder no.L.24021 voorloopig in dekking is genomen. kennis iKenni bericht van geldig verklaring der goed 'kennis; gekeurde steunregeling voor liet tijdva van 51 Maart tot en met 29 Juni 19p5- I ideelt mede bereid te zijn tot afstand van de erfpacht van e n gedeelte van net aan uen Braamweg gelegen perceel gronds, kadastraal bekend als sectie D no.2040 tegen een evenredige verminde ring van erfpachtscanon. |verzoekt een afschrift te mogen ontvan gen van net rapport over de Banning- straat uitgebracnt door den heer Ir. Groote jstelt de vraag of aan den Raad moet wc 'den voorgesteld het parkeerterrein aar. de Batenburglaan in het openbaar te ve pachten onder de bepaling vastgesteld lioor den Raad bij besluit van 9 Maart 19p4 aangevuld Dij besluit van 11 Apri 19p4De verpachting ware vast te ste] len over den termijn van 15 Mei tot 15 October a.s. Aan dei van erJ het rei Alvorer tionaal welke i Beslote PP nade vorige te stel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 231