L het bolle ng van ee ente-ont- Ipnabe- s en In BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen .Jadat oe op de aanbeveling voorkomende sollicitanten itn ae vergadering ter kennismaking zijn ontvangen, ■voïdt met algemeene stemmen met ingang van 1 Llei a.s. Denoemd tot Klerk ten kantore van den gemeente-ontvan nr de heer J.G.H.Tonusambtenaar ter secretarie te oubrugge, zulks in tijdelijken dienst voor den tijd /an eén jaar met kans op vaste aanstelling bij geble- tegen een wedde van 90ü,=. nemen Besloten wordt het rapport in het vervolg op te volgen, \J> g van aai motten kennisgenomen chafte j. 24021 ïen IKenni sge nomen. V* der goed (Kennisgenomen, it tijdva. li I9p5» afstand .te van jerceel sectie D rerminde- jn ontvan mning- ;er Ir. i moet wc rrein aar. iar te ve tgesteld 9 kaart i 11 Apri t te stel ei tot 15 ian den Raad voor te stellen de afstand van het recht van erfpacht te aanvaarden en ae erfpachtscanon van het restant perceel evenredig te verminderen. IS- iJs- V 3 /l. Alvorens het rapport af te geven wordt besloten het na-1 tionaal Verbond te verzoeken te willen mededeelen om welke reden toezending van het rapport wordt verz oent Besloten wordt een openbare verpachting aan te kondigerj. a pp nader te bepalen datum. De voorwaarden, welke het vorige ja r gegolden nebben ook nu voor de aanbestedingt te stellen, met voorbehoud van gunning door den Raad. 'j- a iroonkn tr t. h P 3 C yW7-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 232