Afzender of voorsteller Datum num mer Korte inhoud 454 455 45 6 457 458 459 N.V.Fatum Ongeval len ver zekering- Maat schappij van "De Nederlanaen van 1845" D.Radstok, hieuw- str.l? Soest. G.van Herwaarden te Soest. Gedeputeerde Sta ten dezer provin cie "Genera; 1 Schoch" N.Milligen. P.Scho tanus, beheerder tehuis voor mil. J.C.Swager, Vossei veldlaan 47 Soest. j deelt mede dat uit een door hen inge steld onderzoek gebleken is dat de ge meente voor de door den heer van Asch geleden schade niet aansprakelijk is. In verband daarmede is de eiscli tot schadevergoeding der tegenpartij afge wezen. maakt bezwaar tegen aen aanslag in het vergunningsrecht over het vergunnings jaar, loopende van 1 Mei 1955 tot 1 Mei 1 936. deelt mede accoord te gaan met de in het schrijven van Burgemeester en Wet houders dd22 Februari 1955 vermelde tarieven inzake het luiden der toren klok bij begrafenissen echter met uit zondering van net tarief voor klasse 17. zenden een besluit waarbij goedkeuring onthouden wordt aan de begrooting van inkomsten en uitgaven voor 19p5 alsme de aan de begrooting van het gemeente lijk grondbedrijf voor 1925* verzoekt inlichtingen, in verband met het niet toestaan van eene bouwvergun ning voor perceel, sectie D.1878 t/m 1885. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitgebracht door den directeur van ge meentewerkendd25 April 1955, No. 2v 3/22 verzoekt de erfafscheiding voor het terrein, sectie G.p5C6 te bepalen op 5 M.zulks in afwijking der ontwerp- bebouwingsvoorschriftenvoor den bouw van een blok van 5 woningen en 1 dubbe le woning, op evengemeld perceel, gele gen aan den Eigendomweg, Omtrent dit verzoek wordt rapport uitgebracht door den directeur van gemeentewerken, ad. 25 April 1955, terwijl door Swager voornoemd bij diens schrijven van 12 April 1955 aan aen heer voorzitter van den Raad is verzocht zijn verzoek tot bebouwing aan den Eigendomweg NIET te behandelen Q

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 233