'Mt-'iïll BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan berichten, dat uit 3 alhier te is gebleken dat öe gemeente voor de geleden schade niet aansprake- y lijk is en zijn verzoek om schadeloosstelling niet kax\/ word en ingewilligd. P.van Asch, Molenstraat een ingesteld onderzoek Besloten wordt den Raad voor te steller aan adressant mede te deelen dat het bedrag van het opgelegde ver gunningsrecht niet voor verlaging vatbaar is op grond van het bepaalde bij art.23 der Drankwet. d1 V wordt goedgevonden. Besloten wordt aan den Raad conform zijn motieven uit-r gesproken in de vergadering van 12 April 1935 het voor- y stel te doen gebruik te manen van de bevoegdheid om tegen het besluit van de Gedeputeerde Staten bij de e> kroon in beroep te gaan Besloten wordt aan de hand van het rapport van den Bi- reeteur van gemeentewerken adressant op bescheiden wijze te antwoorden. V Gelet op het van adressant ontvangen schrijven van 12 V nM- dezer waarin hij verzoekt zijn adres niet te behandelenJ wordt conform dat verzoek besloten het dossier te de- poneeren. iy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 234