num- Afzender of voorsteller mer r t e 464 465 466 467 Dirvar Gemeente werken. D.V.American Pe- troleüm Company, Den Haag. Ie afdeeling ter secretarie J.van Geijtenbeek. Soest 468 469 De Voorzitter. Directeur van Ge meentewerken alhier. 470 Ce Voorzitter. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken cm bouwvergunning vergezeld van de nocdige teekeningen en adviezen. verzoekt vergunning tot de oprichting eener benzinebewaarplaats met aftapin richting, in/op het perceel, sectie A. 1467, gelegen 'aan de FC.Kuijperstraat 12* Omtrent dit verzoek wordt advies uitgebracht dcor den commandant der vrijwillige brandweer te Soest en door den directeur van gemeentewerken. biedt ter goedkeuring aan het ontwerp der aan de R.V. Utrechtsche Waterlei ding My., te verleenen vergunning tot de oprichting van een door stoom ge dreven pompgebouw, als uitbreiding van haar bestaande installatie, gelegen, aan de Banningstraatsectie C.2000. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor het verrichten van gemeentewerk. Ce Directeur van Gemeentewerken, brengt): hieromtrent advies uit bij schrijven dd25 April 1955, no.965- stelt voor de stemming voor de verkie zing van de leden van den Raad te be palen op 14 Juni 1955' deelt mede, dat Chr.Wegerif, wonende Amersfoortschestraat 115, "te Soester- berg, ontheffing behoeft van het be paalde bij art.8 der Bouwverordening zulks in verband met een door hem in gediend plan voor den bouw van een enk« woonhuis aan den Schoolweg op een ge deelte van het perceel sectie E.no. 1 208. In verband met het vorenstaande wordt geadviseerd de gevraagde ontheffing t" verleenen onder voorwaarde dat aanvra ger een bedrag in het wegenfonds stort; van 290,= zijnde 16 x 15,59 is 248,= voor aanlegkosten en 16 x 2,62g voor onderhoud. stelt voor een nadere toelichting be treffende de inkomsten en uitgaven ovei 1953 inzake.de financieele.verhouding tusscnen rijk en gemeente xn te uienenj zulks naar aanleiding van ontvangen op-| merkingen van gedeputeerde staten ue- zer provincie.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 239