Volg- num- 1 Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 471 472 473 474 A.de Raadt,agent van politie Soes- terberg. Minister van So ciale Zaken, ben Haag. Minister van So ciale Zaken, ben bir. van Gemeentej- werken 475 Gemeente-secretaris verzoekt te willen bevorderen, dat de itelefoon in zijn woning, zijnde de Po litiepost te Soesterberg, zoodanig ;wordt veranderd en omgelegd, dat hij ook in zijn slaapkamer de telefoonge sprekken kan opnemen. Omtrent dit ver zoek wordt door den inspecteur van po litie gunstig geadviseerd. ,De birecteur van het Postkantoor te Zeist zendt hieromtrent prijsopgaaf. deelt mede, dat hij bereid is voor het maken van een wandelplaats op het hoogt van den Soesterberg, alsmede in de kos ten van ontginning van heidegrond voor boschaanleg (grens den bolder) een nader te bepalen subsidie toe te zeggen in de loonen, uit te betalen aan de daarbij te ,plaatsen werkloozen, alsmede eenzelfde percentage in de kosten der te plakken rentezegels, het regenverlet, en in f deel der premie, verschuldigd ingevolge de Ziektewet, zulks onder verschillende voorwaarden. deelt mede, dat hij bereid is voor het maken van een plantsoen met vijver aan de Batenburglasn een nader te bepalen subsidie toe te zeggen in de loonen, uit te betalen aan de daarbij te plaatsen Iwerkloozen, alsmede eenzelfde percentage 'in de kosten der te plakken rentezegels, het regenverlet, en in 'i deel der pre- jrnie, verschuldigd ingevolge de Ziekte wet, zulks onder diverse voorwaarden. bericht de uniformpetten der gemeente werklieden te zullen wijzigen door daan op de letters "G.W." te plaatsen. Ideelt mede, dat in de vergadering van jVer. van bed.Gemeenten afdUtrechtge houden op 29 April j.1. door het Bestuull is medegedeeld,dat na diepgaand onder zoek van verschillende Bureaux die zich belasten met het samenstellen van de we- genlegger ingevolge de Wegenwet wordt gn adviseerd gebruik te maken van het inge nieursbureau voor Bouw-en WaterbouwkundfJ "Het Oversticht" gevestigd te beventer. be Secretaris vraagt thans debeslissinl van het College omtrent de vraag of de Z.O.Z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 241