z.o.z. BESLISSING Afdeeling en No. lat de de Po lig t hij longe- Lt ver- van po- r te gaaf oor het et hoogt de kos- nd voor een nader en in de aarbij te' nzelf de plakken n in f ngevolge billende Aanmerkingen Besloten wordt de P.T.T.op te dragen de veranderingen aan de telefoon van adressant aan te brengen overeen komstig diens verzoek. Be door de Topgegeven kos ten zullen door de gemeente worden gedragen. Besloten wordt de goedgekeurde werkobjecten ter kennis te brengen van den Birecteur van Gemeentewerken onder mededeeling, dat door den Minister het accoordloon voor^G^i^" deze objecten is vastgesteld op Q,2y per uur. "v Het verminderde accoordloon door tusschenkomst van den Birecteur Gemeentewerken aan de arbeiders in werkver schaffing en aan den boekhouder Openbare Werken mede t£ deelen oor het ver aan epalen onen, uit aatsen lercenta.s itezegels, er pre- ZieKte- larden. imeent e- loor daar m |Ter kennis te brengen van den Birecteur van Gemeente- werken en de boekhouding Openbare Werken. LA J<jv/ Lng van 3cht,ge- ït Bestuuï| 1 onder die zich I van de we- j t wor dt gfHI het inge- rbouwkund« Deventer- eslissing ag of de Besloten wordt aan den Birecteur mede te deelen dat de 0( wijziging wordt goedgekeurd, doch dat het College in deze verder wil gaan door het onderscheid in de uitmonste ring der verschillende arbeiders weg te nemen en deze te doen vervangen door een bescheiden blauwbies. Besloten wordt aan den Birecteur van Gemeentewerken de aanbieding van het Bureau "Het Oversticht" ter kennis neming toe te zenden met verzoek te wilden adviseeren over de vraag, of het samenstellen van de wegenlegger in eigen beheer kan geschieden, dan wel of het aanbeve ling verdient het werk op te dragen aan gemeld bureau.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 242