Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 476 477 478 Dir.van Gemeente werken. Centraal bureau voor verificatie enz B.Haven Jr. tijde lijk bouwkundig op zichter bij gemeeh- tewerken biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen. zendt rapport van kasopneming en con trole der administratie van het gasbe drijf over het tijdvak 11 Dec. 19p4 - 26 Maart 1935. verzoekt ontslag uit gemeentedienst met ingang van 1 Juni a.s. in verband met een benoeming elders en verzoekt tevens het hem verschuldigde salaris met rij wielvergoeding op 24 Mei a.s. te doen uitbetalen, alsmede het hem doen uit reiken van een getuigschrift. 479 Be Voorzitter 480 jMej.L.M.van Leeu- jwen, Bosstraat 64 Soest. stelt aan de orde de vaststelling van pensioensgrondslagen van het gemeente- personeel, zulks met ingang van 1 Janu ari 1 955, benevens vaststelling vanenk le pensioensgrondslagen, welke in den loop van het jaar 1954 zijn gewijzigd. zendt een schrijven aan B. en W. en aan den Raad, verzoekende te bevorderen dat de door haar afgestane strook grond aanj de Bosstraat in behoorlijken staat wor de aangelegd, waai voor door haar een bedrag van 516,66 is gestort in het Wegenfonds De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd24 April 1955) no.907» 481 482 G.Boaewes, Middel wijkstraat Soest. G.Eeijerse, Soes-; t erbergschestraat 29Soest. verzoekt vergunning om op zijn terrein gelegen aan de Middelwijkstraat een uitneembaar vertrek te mogen plaatsen groot 2 x 1'k M. en ter hoogte van 1 .70 M. De directeur van gemeentewerken brengt te dezer zake advies uit bij schrijven dd. f>0 April 1955, no.26/5* vraagt vergunning tot het innemen van een standplaats met een taxi bij statio Soestduine.n en bij "Zomers Buiten". De Inspecteur van Politie brengt hierom trent advies uit bij schrijven dd. 2 Mei j.1. Da G.no.511/5*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 245