>rzoek de noo- i con- gasbe- 9j>4 - m&t met td met tevens >t rij- doen l uit liet rapport wordt voor kennisgeving aangenomen. ig van ïeente- 1 Janu- van enk' .n den .jzigd. en aan ;ren dat -ond aan tat ivor- een .n het brengt j ven errein een at sen n 1 .70 en bij 26/5- !n van j statio mDe „erom- Id. 2 BESLISSING Afdeelinq Aanmerkingen Gelet op het advies van Bouw-en Woningtoezicht, no. cJj 55/67, wordt besloten de aanvrage no.2/516 aan te hou- den. Besloten wordt den heer Haven met ingang varj 1 Juni 1955 eervol ontslag te verleenen uit den gemeentedienst en voorts aan het verzoek van adressant te voldoen, met dien verstande, dat de hem toekomende verlofdagen ge- - - noten kunnen worden op J5T, 1// 29 en 51 Mei a.s. (50 Mei'/A^ is Hemelvaartsdag). «f JL? Voorts wordt besloten aan den Directeur van Gemeente werken advies te vragen omtrent de voorziening in de door dit ontslag ontstane vacature. Besloten wordt de pensioensgrondslagen vast te stellen y/. overeenkomstig de besluiten hiernevens als bijlage ge voegd, en gedagteekend 5 Mei 1955* Besloten wordt adressante in kennis te stellen met den gang van zaken betreffende den aanleg van wegen uit gelden van het wegenfonds. '3 0 Overeenkomstig het advies van den directeur van ge meentewerken dd. 1 Mei 1955, no.1 wordt besloten af wijzend te beschikken op het verzoek van adressant. I* V Besloten wordt adressant te berichten, dat het College Gj in beginsel bereid is de vergunning te verleenen, na- v- dat door adressant eerst een tarieventabel voer zijn ^3]j taxibedrijf aan het College ter goedkeuring zal zijn overgelegd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 246