i. i 1 I Volg num mer Afzender of voorsteller Datum i Korte inhoud 485 Dir. Gemeente werken Zendt een begrooting van kosten be treffende een vereenvoudigd plan van beplanting der Banningstraat Beslot tingsp van he van Ge zijn o 484 Dir. van Gemeen tewerken vraagt opdracht tot het verrichten van een opmeting van de bocht in de den Blieklaan tegenover het perceel G.no. 5540. Deze opmeting zal door den land meter moeten geschieden. Beslot machti doen g 485 Mrs.C.Krijne en JGroote zenden declaratie ad 584,55 wegens vergoeding voer door hen verstrekte adviezen enz. ten aanzien van den aan leg van de Banningstraat. De dec dracht 584, 486 Dir. van Gemeen tewerken te Soes' jverzoekt te mogen vernemen of de kos- ten van aanschaffing van een nieuw clo setdeksel ten behoeve van de W.C. in de woning van den gemeente-bode, welk deksel niet meer te repareeren is, vooi rekening der gemeente kunnen worden ge nomen. Deze kosten zullen bedragen J 8 j a 7 Beslot machti op kos 487 M.Gol e.a. bewo ners van Soest- duinen. verzoeken maatregelen te treffen, op dat niet verder wordt voortgegaan met de oraspitting van een stuk grond bij villa "Nova" tot nabij villa "Argus", f Beslot neeren 488 A.N.W.B. Toeris tenbond voor Ne derland deelt mede dat er naar zijn volle over; tuiging geen reden bestaat, behalve de paddenstoel 250, voorloopig een tweede paddenstoel te behouden. Beslot j den A Voorts te vra de Maa ge Dui Amersf 489 Commandant der Luchtvaartafdee ling. bericht geen bezwaar te hebben tegen de plaatsing van de kiosk, eigenaar van Beest, op de plaats op de teekening aangegeven, doch stelt er prijs op dat de vergunning slechts tot wederopzeg ging wordt verleend. De Voorzitter stel voor de vergunning tot plaatsing der kiosk thans onder de gewone voorwaar den en tot 'wederopzegging te verleenen- 1 Voorts wordt door den Voorzitter voor gesteld den eigenaar van de kiosk v/h Wed.Beckers aan te schrijven het ge bouwtje binnen 14 dagen te verwijderen i Confon j t en 1 i I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 247