Volg num mer Afzender of voorsteller K orte i n h o u 491 492' 492 494 495 Directeur van Ge meentewerken A.K.W.B.Toeristen bond voor Neder land te s-Graven hage I Directeur Gemeen tebedrijven te Amersfoort Afd. Soest en Om streken van de Af<jl Ned. Ver. tot be-| scherming van die ren Algemeene Gymnas- tiek-en Athletiek- vereeniging "Soes- terberg" biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelt mede dat er aan de samenwerking met de K.N.A.C. als gevolg van de door deze Vereeniging aan de voortzetting daarvan gestelde eischen een einde is gekomen en dat de K'.I.A.C. nu zelf star dig ook deel zal willen nemen aan de bewegwijzering in ons land. In verband daarmede wordt verzocht het mogen plaatsen van wegwijzers in deze gemeen te in één hand te houden en door de A.N.Y/.B. te laten verzorgen. Zie ook circulaire K. -A.'C. dd. 7 Mei 1955- zendt kostprijsberekening voor de ove' het tijdvak van 1 Mei 1925 t/m JO April 1926 af te nemen hoeveelheid gas. zendt rekening van ontvangsten en uit gaven der afdeeling over het jaar 1924 zendt rekening van ontvangsten en uit gaven over 1924 alsmede de begrooting voor het jaar 1925» 496 4e afdeeling ter secretarie verzoekt te willen beslissen of in vel band met art. 100, derde lid der gemeen] tewet aan de wethouders presentiegeld als lid van een stembureau mag worden uitgekeerd 497 Minister van Soci ale Zaken. doet opgaaf van d verschaffing en s 19^4, die deer de daan en ten laste gemeente komen- D dezerzijds genaak draagkrachtfactor uitgaaf 27090, draagkrachtfactor in de uitgaven be 1924. e uitgaven voor werk- teunverleening over ze gemeente zijn ge- van het rijk en deze e opgaaf klopt met de te berekening. De is 951 .421,48; de 20 d.i. 6.78 fo- van de: - het rijkssubsidie draagt dan 2_ 'i'o over

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 253