yA>. Ui/ ;e ver leid van izen BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. 35/41, P5/66 en ^5/59, wordt besloten de aanvrage no 1/1055 in te willigen; de aanvragen nos. 1/J15 en 1/1069 worden geweigerd. Jj. rerking de door stting .nde is ;elf star- jan de verband jen gene en- )r de 7 Mei de ove" 30 Aprl'. ps en uit war T9.M en uit- rooting f in vei r gemeen] tiegeld v/orden or werk- g over i«jn ge en deze t met de De ,48; de Jo- van de! ubsidie over Besloten wordt deze zaak voor te brengen bij de afdee- ling Utrecht van de Ver. van I.'edGemeenten met verzoek bij de Algemeene Vereeniging te willen bevorderen dat V 'inzake de houding van de Lederlandsche gemeenten tegen over de beide bonden A.L.W.B. en K.i .A.C. een algemeen advies aan de gemeentebesturen wordt uitgebracht. Besloten wordt nevenvermelde kostprijsberekening den -Baad ter kennisname aan te breden. Besloten wordt de rekening 19J4 ter kennisneming aan den Baad over te leggen. Besloten 'wordt de rekening over 19^4 ter kennis van Ox X den Raad te brengen. Be wethouders verklaren beiden vrijwillig afstand te doen van de hun toekomende presentiegelden als lid van een stembureau. Van de nevenvermelde opgaven van den Minister wordt kennisgenomen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 254