f num- Afzender of voorsteller Korte mer inhoud 498 499 50C 501 NV.Bouw-en Exploi tatie Ver. "Be Nieuwe Verwachting" te Soest. Woningst i chting "Ons Belang" te A~mersf oort Afdeeling finan ciën kfdeeling finan ciën. verzoekt in perceel Julianastraat 12 te ;Soest een winkel voor verkoop van boter kaas en melk te mogen vestigen. De Di recteur van gemeentewerken adviseert 'bij schrijven van 2 Mei 1955, no. 29/24 afwijzend op dit verzoek te beschikken zendt jaarverslag, balans en verlies-er winstrekening over 1954 in van het com plex Soesterberg. deelt naar aanleiding van het verzoek van J.Moester mede dat in verband met de uitbreiding van het buizennet in der. jPlasweg waarvoor op 16 Juni 19p 1 een waarborgsom groot 556,25 gestort is, het waterverbruik van deze uitbreiding over de jaren 1951 V® 1934 f 596,58 heeft opgebracht, zoodat aan J.Moester ingevolge art. 10, 2e lid der desbe treffende regeling teruggaaf van de ge storte waarborgsom kan^geschiedenver meerderd met de rente a 4 vanaf 1 Ja nuari 1 955* Betreffende de uitbreiding ad 475,= waarvoor gestort is 556,25 is de op brengst der waterlevering geweest als volgt: 1931 (1 Juli-51 Dec.)/ 19,80 1952 "100,55 1955 "156,15 1954 "140,10 396,58" Betreffende de uitbreiding ad 585 waarvoor gestort is 288,75 is de op brengst der waterlevering geweest als volgt 1952 1955 1954 0,90 67,10 65 ƒ141,65 Hiervan kan derhalve nog geen teruggaaf van de gestorte waarborgsom geschieden. deelt mede dat bij de opraaking der be grooting 1935 de bedoeling heeft voor gezeten de telefoonaansluitingen der technisch-ambtenaren Meurs en van Noe- sel op te zeggen. In afwachting van de benoeming van een Directeur van Gemeen tewerken is de raming in de begrooting voor den ambtenaar Meurs gehandhaafd opdat deze telefoon t.z.t. op den Di recteur zou kunnen overgaan. Gevraagd wordt of tot opzegging der te lefoonaansluitingen van gemelde ambte-j naren moet worden overgegaan. Beslot ad nuari rug te Voorts de ges taald de 5 lekt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 255