i MZII heden. /?U. tj 1 r BESLISSING Afdeeling A I Aanmerkingen No. 1 en at 12 te n boter De Di- seert 0.29/24 chikken. rlies-er het corn er soek nd met t in der. 1 een ort is, reiding 96,58 Moester esbe- n de ge en, ver af 1 Ja- 475,= de op- st als 19,80 100,55 156,15 140,10 W5,= de op- 31 als 0,90 67,10 7 365 141,65 3ruggaaf ohieden der be- t voor- n der an Hoe- van de Gemeen-* rooting haaf d en Di- der te-f ambte- Overeenkomstig het advies van den Directeur van Gemeen- ^2 tewerken, neergelegd in diens rapport dd. 5 Kei 1955 no1 wordt besloten afwijzend te beschikken op het I, verzoek van adressant. Besloten wordt het jaarverslag in handen te stellen van de financieele Commissie voor woningbouwaangelegenj- Besloten wordt aan J.Moester de gestorte waarborgsom O/- /L ad 556,25, vermeerderd met de rente a 4 vanaf 1 Ja- nuari 1955, betreffende de uitbreiding ad 475,= te- yfy rug te betalen. Voorts wordt besloten aan adressant te berichten, dat de gestorte waarborgsom ad 288,75 nog niet terugbe- taald kan worden, aangezien de kosten der leiding zijn de 585,= nog niet voor 75 1° aan waterverbruik is ge dekt [Besloten wordt aan den Directeur van Gemeentewerken een schrijven te richten, waarin een en ander te zijnet kennis wordt gebracht met verzoek te willen adviseerenj °f de beide hiernevenvermelde ambtenaren in het bezit moeten blijven v^n een telefoon op kosten der gemeente i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 256